תקנון מועדון "נתח חברים"

מבוא

1. מועדון הלקוחות “נתח חברים” (להלן: “המועדון”), הוקם ע"י נתח קצבים מותג בע"מ (להלן: “נתח קצבים”) ומנוהל ע"י סימפלי קלאב בע"מ (להלן: “סימפליקלאב”).

2. תקנון זה מסדיר את התנאים על פיהם מתנהל המועדון (להלן: “התקנון”).

3. חלוקת תקנון זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלה, נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין
להשתמש בהם לשם פרשנות.

4. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר אף נקבה במשמע ולהיפך. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי
נוחות בלבד.

5. כל האמור בהסכם זה בלשון רבים- אף יחיד במשמע, ולהיפך. והכל- למעט אם הקשר הדברים
או תכנם מחייב פרשנות אחרת.

6. על החברות במועדון יחולו תנאי תקנון זה.

7. קבלת הטבות מכח חברות במועדון, תהא בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

8. ההצטרפות למועדון והחברות במועדון, כפופות לתנאי התקנון, אשר יתכן ויתעדכנו מעת לעת.

9. חברי המועדון אחראים להתעדכן בהוראות התקנון, כפי שיהיה מעת לעת.

10. הגשת בקשה להצטרפות כחבר מועדון ו/או חברות במועדון מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון
זה ולכל תנאיו לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או
תביעהו/או טענה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

11. נתח קצבים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לסיים את פעילות המועדון ו/או לשנות את
תכנית ההטבות ו/או תנאי הזכאות להטבה ו/או אופן צבירה ו/או מהות ההטבות וכיו"ב, בכל
עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין.

12. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון וכל מי שמבקש להצטרף למועדון וכל חבר במועדון,
יראו אותם כמי שקראו את כל הוראות התקנון והסכימו לכל ההוראות והתנאים שבתקנון.

13. נתח קצבים שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן את הוראות התקנון, את סעיפי
התקנון, כולם או חלקם, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) ביחס לדרכי ההצטרפות
למועדון, התנאים לחברות במועדון, תקופת החברות, אופן צבירת נקודות, סוג ההטבות,
התנאים למימוש ההטבות וכיו"ב, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
הנוסח המעודכן והמחייב של התקנון יפורסם באתר האינטרנט של נתח קצבים ובמשרדי
ההנהלה של נתח קצבים. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם תנאי
התקנון ו/או שינויים.

חברות במועדון

14. החברות במועדון מיועדת ליחידים בלבד (להבדיל מעסקים, תאגידים וכיו"ב), ורק אדם שגילו
18 שנים ומעלה רשאי לבקש להצטרף למועדון.

15. החברות במועדון אישית והזכויות מכוחה מוקנות אך ורק לחבר, אשר פרטיו מופיעים ברישומי
המועדון. מובהר כי כל זכות מכח החברות במועדון, לרבות הטבות הניתנות לחברי מועדון, הינן
אישיות ולא ניתנות להעברה.

16. מובהר כי החברות במועדון אינה סחירה ולא ניתן להעבירה לאחר בשום מקרה, לא בתמורה
ולא שלא בתמורה.

17. נתח קצבים שומרת לעמה את הזכות לסרב לקבל אדם כלשהו למועדון ו/או להורות על הפסקת
ו/או ביטול חברות של אדם כלשהו במועדון, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע
ע"י החבר מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר, בו לפי שיקול
דעתה הבלעדי של נתח קצבים, עשה החבר מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או הוראות תקנון
האתר ו/או עשה מעשה שיש בו כדי לפגוע בשמה הטוב של נתח קצבים ו/או כדי לפגוע בעסקיה
ו/או אם פעל ה חבר באופן בלתי הוגן לניצול הטבות המוקנות לחברי מועדון ו/או אם עשה
שימוש לרעה בחברות במועדון. במקרה בו שולמו דמי חבר עבור התקופה שלאחר מועד הביטול,
נתח קצבים תשיב את כולם או את חלקם היחסי, למעט במקרה בו סורבה החברות ו/או בוטלה
החברות בשל מעשה של חבר המועדון ו/או מי מטעמו, בניגוד לחוק ו/או בניגוד לתנאי תקנון
זה, שאז לא יושבו דמי החבר ואף לא חלק מהם.

18. חבר מועדון הוא מי שקיבל על עצמו את תנאי המועדון לפי תקנון זה ומילא אחרי התנאים
כולם.

19. ההצטרפות למועדון היא חינם, בכפוף לעמידה בתנאי תקנון זה.

20. נתח קצבים שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור חברות במועדון (להלן: “דמי חבר”),
בכפוף לדין. במקרה שיגבו דמי חבר, תהא רשאית נתח קצבים לעדכן את סכום דמי החבר, מעת
לעת, להגדילו או להפחיתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כך, נתח קצבים
גם שומרת לעצמה את הזכות לאפשר הצטרפות למועדון ללא תשלום דמי חבר. מובהר למען
הסר ספק, כי במקרה בו יפחתו דמי החבר או יבוטלו, לאחר שחבר הצטרף למועדון ושילם את
דמי החבר, לא יהא החבר זכאי להחזר כלשהו.

21. כתנאי לחברות במועדון, על החבר למלא טופס הצטרפות (בטופס פיזי ו/או דיגיטלי, לפי שיקול
דעתה הבלעדי של נתח קצבים) ולמסור את כל הפרטים הנדרשים בטופס. לכל הפחות, ימסרו
הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, ולפחות אחד
מאמצעי יצירת הקשר הבאים: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני ו/או
כתובת מג ורים מלאה (להלן: “הפרטים האישיים”).
מובהר כי אין חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, כולם או חלקם, אך ללא מסירת
הפרטים הבאים, לא ניתן להצטרף למועדון: שם פרטי, שם משפחה, מס’ תעודת זהות ומס’ טל’
נייד או כתובת דוא"ל.

22. החבר מאשר שידוע לו שמילוי הפרטים האישיים, בטופס ההצטרפות, באופן ברור וקריא,
מהווה תנאי לחברות במועדון וכך גם מילוי פרטים מלאים, מדויקים ונכונים, מהווה תנאי
לחברות במועדון. נתח קצבים רשאית, לפי שיקול דעתה, לסרב לקבל חבר כלשהו למועדון, אם
לא מסר את הפרטים האישיים ו/או מסר רק חלק מהפרטים ו/או מסר את הפרטים באופן לא
ברור או שאינו קריא. במסירת הפרטים האישיים, מתחייב החבר ומאשר כי הפרטים שמסר
נכונים, מלאים ועדכניים והם שייכים לו עצמו. החבר אחראי לעדכן את נתח קצבים אודות כל
שינוי בפרטים שמסר.

23. כל חבר מועדון רשאי להפסיק את חברותו במועדון בכל עת, באמצעות שליחת הודעה בכתב
לנתח קצבים, בדואר או בדואר אלקטרוני, לפי פרטי יצירת הקשר מופיעים בתקנון זה. בהודעה
יש לציין שם מלא ותעודת זהות או את מספר הטלפן הנייד של החבר, המופיע ברישומי
המועדון. החברות במועדון תבוטל בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה אצל נתח קצבים.
חבר מועדון שיבטל את חברותו בתוך 14 ימים ממועד ההצטרפות ובלי שמימש הטבה כשלהי
מכח חברותו במועדון, יהא זכאי להחזר דמי החבר ששילם. במקרה של הודעת ביטול שתתקבל
לאחר מימוש הטבה כלשהי לחברי מועדון ו/או לאחר למעלה מ- 14 ימים ממועד ההצטרפות,
לא יהא זכאי המבטל להחזר כלשהו בגין דמי החבר ששילם.

24. עם סיום החברות במועדון ו/או לאחר מסירת הודעה על ביטול החברות/ההצטרפות, לא ניתן
יהא לממש נקודות שנצברו ו/או לצבור נקודות ו/או לממש הטבה כלשהי. מובהר למען הסר
ספק כי החבר לא יהיה זכאי לשום סעד ו/או פיצוי בגין נקודות שנצברו ולא מומשו ו/או הטבות
שלא נוצלו. עוד מובהר כי לא ניתן להעביר נקודות או הטבות מחבר מועדון אחד לחבר מועדון
אחר.

25. ניתן להצטרף למועדון, בדרכים הבאות:

א. באמצעות סריקת קוד QR. בכל סניף קיימת לפחות עמדה אחת עם קוד QR, אותו יש
לסרוק באמצעות מצלמת הטלפון הנייד, על מנת להגיע לטופס הצטרפות דיגיטלי.
ב. באמצעות שליחת מסרון. שולחים את המילה “נתח” במסרון למס’ 050-8085443 ומקבלים
מסרון חוזר ובו קישור (לינק) לטופס ההצטרפות.
ג. באתר האונליין. ניתן להצטרף למועדון באמצעות קישור הקיים באתר האונליין של נתח קצבים.

שימוש במידע

26. בעצם מסירת הפרטים האישיים וההצטרפות למועדון, מסכים החבר מרצונו החופשי שפרטיו
האישיים, כפי שנמסרו על ידו בעת ההצטרפות למועדון וכל מידע שיתקבל ו/או ייאסף אודותיו
אצל נתח קצבים, לרבות במסגרת חברותו במועדון ו/או בקשר עם רכישות שיבצע וגם כל נתון
שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל ("המידע "), יועברו לנתח קצבים ולכל חברה
קשורה אליה .(בהתאם להגדרת חברה קשורה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – 1968) ולסימפליקלאב,
וכן מסכים שכל הפרטים והמידע ישמשו את נתח קצבים ו/או כל חברה קשורה אליה ו/או
סימפליקלאב לקידום פעילותה, לעיבוד המידע, לרבות עריכת וניתוח המידע וכן למחקר
סטטיסטי ו/או כדי להציע לחבר הטבות המבוססות על הרכישות שיבצע בנתח קצבים. בעצם
מסירת הפרטים האישיים וההצטרפות למועדון, מסכים החבר מרצונו החופשי שפרטיו
האישיים, כפי שנמסרו על ידו בעת ההצטרפות למועדון וכל פרט אישי אחר שימסור לנתח
קצבים, ישמשו לשם דיוור ישיר, לרבות דיוור פרסומי, לרבות דיוור פרסומי מותאם אישית,

בהתאם למדיניות הפרטיות של נתח קצבים במופיעה באתר האינטרנט של נתח קצבים בכתובת:
https://www.netach-katzavim.co.il/privacy-policy

עוד מסכים החבר כי המידע יישמר במאגרי המידע של נתח קצבים לצורך ניהול וייעול הקשר
עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך
מימוש המטרות הנ"ל וכן לשם קידום מכירות ולהבטחת פעילות מחסר הוגנת לפי חוק.
מובהר כי לא חלה על החבר חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע היא מרצונו
החופשי של החברה ובהסכמתו. החבר רשאי לבטל הסכמתו, ע"י מתן הודעה בכתב לנתח
קצבים, לפי פרטי התקשרות שבתקנון זה. במקרה של ביטול הסכת החבר, כאמור בסעיף זה,
תהא רשאית נתח קצבים, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו של החבר במועדון.

27. חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע של נתח קצבים, בהודעה בכתב שתכלול שם פרטי,
שם משפחה, מס’ תעודת זהות ומספר טל’ נייד. החבר יגרע ממאגר המידע בתוך 30 ימים ממועד
קבלת הודעתו.

28. נתח קצבים תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת, מידע בלתי מזוהה,
אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לסימפליקלאב, לחברה קשורה ולכל
צד שלישי אחר שיעניק שירתים והטבות לחברי המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של נתח
קצבים.

29. נתח קצבים תהא רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים הנותנים שירות לנתח קצבים
(ואשר יתחייב לשמור על הפרטים האישיים, כנדרש לפי דין), לצורך תפעול המועדון ו/או
הסדרים הנוגעים למועדון ו/או לחברי המועדון. ייתכן שנתח קצבים תשתמש בצדדים שלישיים
לשם אספקת שירותים ו/או מוצרים, וייתכן שלצדדים שלישיים אלו תהיה גישה למידע אודות
המשתמש.

30. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, נתח קצבים תהא רשאית להעביר מידע מפורט
ומזוהה של רכישות החבר לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת החבר לעשות כן ו/או בהתאם
להוראות בת משפט ו/או רשות מוסמכת.

31. השימוש בפרטים האישיים ובמידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בשום
סעד. המידע יחשב כקניינה של נתח קצבים והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש
בפרטים ובמידע כאמור, לרבות טענה מכח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א.1981-

32. מובהר כי נתח קצבים ו/או סימפליקלאב רשאיות להעביר את הפרטים ואת המידע הנ"ל
לצדדים שלישיים מטעמן, למטרת השימושים המפורטים לעיל.

33. מובהר כי דיוור כאמור יעשה בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים (SMS) ו/או בהודעות וואטסאפ
ו/או בדואר ו/או בכל אמצעי האחר שהחבר אישר.

34. נתח קצבים לא תהיה אחראית בכל מקרה של אי קיבלת דיוור כלשהו ו/או כל דבר בקשר עם
המועדון, כתוצאה מתקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי כראוי של הפרטים האישיים
ו/או אי עדכון פרטים אישיים.


הטבות לחברי מועדון

35. זיהוי חבר המועדון ייעשה באמצעות תעודת זהות ו/או מספר הטלפון הנייד שמסר בעת
ההצטרפות למועדון ו/או בדרך אחרת שתקבע מעת, לפי שיקול דעתה של נתח קצבים.

36. מימוש הטבה יינתן בכפוף להזדהות ע"י הצגת ת.ז. או רישיון נהיגה.

37. החברות במועדון אנה מקנה זכות לכפל מבצעים, אלא אם פורסם אחרת ע"י נתח קצבים.

38. מובהר כי נתח קצבים רשאית להפסיק את מתן ההטבות ו/או לשנות את אופיין ו/או לשנות את
אופן חישוב הזכאות להטבות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש
והחבר מסכים ומאשר כי לא יעלה כל טענה בגין הסתמכות, לרבות לא בגין הסתמכות על הטבו
בעת הצטרפותו כחבר מועדון ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.

39. צבירת נקודות “נתח קצבים”:
א. בביצוע רכישה בחנויות נתח קצבים (להלן: “החנויות”) או באתר האונליין (ובכפוף לתקנון
אתר האונליין) (להלן: “האתר”), יהא החבר רשאי לצבור נקודות נתח קצבים, כמפורט
להלן.
ב. בגין רכישה באחת מהחנויות או באתר, יהא זכאי החבר לנקודות נתח קצבים, ביחס של 1
₪ = 1 נקודה. מובהר כי החבר יהא זכאי לנקודה עבור 1 ₪ שלם )ולא יתקיים עיגול(.
מובהר כי במקרה של רכישות באתר, יהא זכאי החבר לנקודות בהתאם לסכום העסקה
הסופי בפועל ולא לסכום ההזמנה, ולא כולל דמי משלוח ותשלומים נלווים למוצרים.
ג. נתח קצבים רשאית לעדכן מעת לעת, את השיטות ו/או הנוסחאות ו/או הדרכים לצבירת
נקודות, לרבות קביעה כי נקודות יינתנו רק בגין רכישת מוצרים מסוג מסוים או מוצרים

מסוימים וכיו"ב, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של נתח קצבים ובכפוף לדין. כן רשאית
נתח קצבים לקבעו, מעת לעת, זכאויות שונות לפי תנאים שונים, בכל הנוגע לצבירת נקודות
ו/או ערכן ו/או מקדם ההמרה (היחס בין סך העסקה לסך הנקודות בגינה), הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי ובכפוף לדין.
ד. על אף האמור, צבירת נקודות תתבצע במקרים הבאים בלבד: תשלום במזומן ו/או
בהמחאה ו/או בכרטיס אשראי. מובהר כי חבר לא יהא זכאי לצבור נקודות בעת תשלום
באמצעות תו זיכוי ו/או תו שי ו/או כרטיס מתנה ו/או כרטיס נטען ו/או בגין תשלום
באמצעות נקודות.
ה. רכישה שאמצעי התשלום שניתן בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל, לא תזכה את החבר
בנקודות ונתח קצבים תהא רשאית למחוק נקודות בגין רכישות שתמורתן לא שולמה
בפועל, ללא הגבלת זמן.
ו. צבירת הנקודות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר או לאיחוד בין כמה חברים.
ז. מודגש כי תוקף הנקודות הוא ל12- חודשים ממועד הרכישה בה נצברו (להלן: “התוקף”)
ובאחריות החבר להתעדכן במצב תוקפן של נקודות. הנקודות ימחקו אוטומטית עם סיום
התוקף וללא הודעה מוקדמת.
ח. עם תום תוקף הנקודות שנצברו לזכות החבר, הן ימחקו ויהיו נעדרות כל ערך.
ט. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה ו/או חלק ממנה ו/או החזרת מוצרים (הכל בכפוף לדין
ולמדיניות החזרת המוצרים של נתח קצבים), יגרעו הנקודות שנצברו לזכות החבר בגין
העסקה ו/או חלקן היחסי.
י. במידה ופקעה החברות במועדון, מכל סיבה שהיא, תמחקנה הנקודות והחבר לא יהיה זכאי
לשום תמורה בעד הנקודות שנמחקו.

40. מימוש נקודות “נתח קצבים”:
א. חבר יכול לנצל את הנקודות העומדות לרשותו בכל עת, כל עוד חברותו במועדון בתוקף.
ב. מובהר למען הסר ספק כי לא ניתן לממש נקודות ו/או לנצל הטבה ע"י מי שאינו חבר
המועדון הזכאי.
ג. לא ניתן להמיר נקודות נתח קצבים, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) לא לשובר זיכוי
או לכרטיס מתנה או לכסף מזומן.
ד. במידה ופקעה החברות במועדון, מכל סיבה שהיא, לא יכול החבר לעשות שימוש ביתרת
הנקודות שנצברה לזכותו.
ה. צבירת נקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד (בחנות או באתר) והיא באחריות החבר בלבד
ובכפוף להזדהות כחבר מועדון בטרם ביצוע הרכישה. על החבר האחריות להזדהות כחבר
מועדון, לפני ביצוע רכישה. מובהר כי לא יתאפשר לעדכן רכישות בדיעבד ואם תבוצע
רכישה, בלי שווידא החבר כי הוא מזוהה כחבר מועדון, לא יהא החבר זכאי לנקודת בגין
רכישה זו.
ו. באחריות חבר המועדון לוודא כי נצברו לו נקודות בגין כל רכישה בהתאם לתנאי תקנון זה.
ז. לא ניתן לממש נקודות באותה עסקה בה נצברו, אלא רק בעסקה הבאה.
ח. מימוש נקודות בחנות, מותנה בהצגת תעודה מזהה מגורם רשמי במדינת ישראל (תעודת
זהות/ רישיון נהיגה ישראלי/ דרכון ישראלי), של החבר שהנקודות נצברו לזכותו.
ט. בירור יתרת הנקודות הצבורות לזכות החבר ניתן לעשות בחנויות נתח קצבים. יתרת
הנקודות תופיע ע"ג חשבונית הקניה בגין כל רכישה. למען הסר ספק: מספר הנקודות
המופיע בחשבונית מהווה הערכה בלבד ואינו מחייב את נתח קצבים. מספר הנקודות
העדכני והקובע הוא זה שמופיע במאגר הנתונים של נתח קצבים.
י. במקרה שחבר ניצל יותר נקודות מהיתרה הצבורה לזכותו, בשל תקלה או שיבוש במערכות
נתח קצבים, רשאית נתח קצבים לדרוש מהחבר החזר בסך 1 ₪ בגין כל נקודה, על מנת
לכסות את הגרעון בנקודות ונתח קצבים תהא רשאית לקזז את סך ההחזר המגיע לה, מכל
סכום שיהיה זכאי החבר לקבל מנתח קצבים. כמו כן תהא זכאית נתח קצבים לבטל את
חברותו במועדון, של חבר שנמצא ביתרת חוב של נקודות.
יא. במקרה של צבירת נקודות במרמה ו/או בניגוד לתקנון זה ו /או בדרך לא הגונה ו/או
באמצעים לא חוקיים, תהיה רשאית נתח קצבים לקזז מחשבון החבר את הנקודות שנצברו
כאמור בסעיף זה.
יב. חבר מועדון שלא יבצע רכישה בסכום כלשהו, בחנויות או באתר נתח קצבים, בין בתשלום
בכסף ובין באמצעות שימוש בנקודות, במשך שלושה חודשים רצופים, תתאפס יתרת
הנקודות הצבורות לזכותו, כלומר- כל הנקודות שנצברו לזכותו ימחקו ללא הודעה
מוקדמת.

יג. זיכויים, החזרות והחלפות יבוצעו בהתאם לחוק ולמדיניות החזרת והחלפת המוצרים של
נתח קצבים, כפי שתעודכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי בכל מקרה, לא
יינתן החזר כספי או זיכוי עבור מוצר שנרכש באמצעות נקודות נתח קצבים.
יד. באמצעות נקודות נתח קצבים ניתן יהא לרכוש מוצרים מתוך מגוון שתציע נתח קצבים
מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. נתח קצבים תפרסם עלון (דיגיטלי ו/או מודפס) בו
יוצעו מוצרים שונים בתמורה לנקודות. לצד כל מוצר יצוין מספר הנקודות הנדרש עבורו.
מספר הנקודות הנדרש עבור כל מוצר, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת ומובהר כי
סך הנקודות הנדרש יכול להיות גבוה מסך מחירו של המוצר בשקלים.
טו. נתח קצבים רשאית לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה בתמורה לנקודות ו/או
את סך הנקודות הנדרש עבור כל מוצר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה
מוקדמת. מובהר כי העלון המחייב בכל מועד מימוש, יהא העלון שמפורסם במועד המימוש
באתר האונליין של נתח קצבים. עוד מובהר כי העובדה שבמועד מסוים הוצע מוצר מסוים
עבור מספר נקודות מסוים, אינה מחייבת שבעתיד יוצע המוצר תמורות אותו סך נקודות
ונתח קצבים רשאית לדרוש עבור סך גבוה או נמוך יותר של נקודות.

41. הטבות נוספות לחברי מועדון:
א. אין כפל מבצעים ו/או כפל הטבות.
ב. נתח קצבים תהא רשאית, אך לא חייבת, להעניק ו/או להציע הטבות נוספות, לפי שיקול
דעתה הבלעדי, לחברים )כולם או חלקם(, בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י נתח קצבים
מעת לעת.
ג. בנוסף להגבלות/תניות/התניות המופיעים בפרסום הטבה ו/או על גבי קופון, יחולו גם
התנאים הקבועים בתקנון זה.
ד. נתח קצבים רשאית להגביל את הכמות לרכישה מפריטים שנמכרים בהטבה לחברי מועדון.
כל עוד לא מצוין אחרת בפרסום ההטבה, הרכישה מכל מוצר שנמכר בהטבה, מוגבלת ל4-
יחידות מוצר או ל- 4 ק"ג, לפי העניין.
ה. ניתן לממש כל קופון עד למועד הנקוב בו או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם.
ו. קופונים מוגבלים למימוש אחד. כלומר החבר יכול להשתמש בקופון או בקוד קופון, פעם
אחת בלבד. רישומי מערכות נתח קצבים יהוו ראיה מכרעת לכך שקופון מומש ע"י חבר (או
לא). הטבה ו/או קופון שלפי נתוני נתח קצבים פקעו או מומשו, לא יכובדו.
ז. הקופונים אישיים ואינם ניתנים להעברה ונתח קצבים רשאית להתנות שימוש בקופון ו/או
מתן הטבה, בהצגת תעודת זהות.
ח. נתח קצבים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל ו/או לשנות הטבה כלשהי בכל
עת.

42. מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב ו/או התפעול של
נתח קצבים ושל צדדים שלישיים רלוונטיים. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן
הטבות לחברי המועדון, תפעל נתח קצבים לטיפול בהן ולא יהיו לחברי המועדון טענות או
תביעות נגד נתח קצבים בשל אי מתן הטבות ו/או העדר אפשרות לצבור ו/או לנצל נקודות
בתקופות התקלות והטיפול בהן.
דיוור

43. כאמור לעיל, נתח קצבים תשלח לחברים מידע ותכנים, לרבות פרסומות, באמצעים שונים
ובכלל זה במסרונים (SMS), בדוא"ל, בוואטסאפ ובכל אמצעי שאושר ע"י החבר, הכל בכפוף
להוראות כל דין.

44. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי נתח קצבים רשאית לשלוח לחברי המועדון, כולם או
חלקם, מעת לעת, הודעות עדכון ו/או מידע תפעולי, שאינן מהוות פרסומת, באמצעים השונים
הנ"ל (להלן: “הודעות תפעוליות”).

45. חברי מועדון אשר נתנו הסכמתם לקבלת דיוור, רשאים לבקש בכל עת את הפסקת משלוח
הדיוור, בהודעה בכתב שתשלח לנתח קצבים, באחת מהדרכים הבאות: הודעה בדוא"ל לאחת
מהכתובות: eliavnetah@gmail.com ו/או ohadnk@gmail.com  ו/או הקשה על “הסר”
בתחתית הודעת הדוא"ל ו/או בדואר למען הרשום והרשמי של נתח קצבים ו/או באמצעות
הדרכים המפורטות בהודעה.

46. מובהר כי גם במקרה שיבקש חבר להסיר את פרטי ההתקשרות עימו מרשימת הדיוור של נתח
קצבים ו/או חברה קשורה לה ולא לקבל דיוור מנתח קצבים, תמשיך נתח קצבים להשתמש
בפרטי ההתקשרות למשלוח הודעות תפעוליות.

פרטי התקשרות עם נתח קצבים

47. פניות ו/או בירורים בקשר לתקנון ו/או למועדון ייעשו באחת מהדרכים הבאות:
בטלפון: 09-9705337 – ימים א’-ה’ בין השעות: .08:00-16:00
בדוא"ל: eliavnetah@gmail.com ו/או ohadnk@gmail.com  
בדואר: קרן היסוד ,35 קרית שמונה.
הודעות לפי תקנון זה, יש לשלוח לכתובת הדוא"ל הנ"ל ו/או בדואר, לכתובת החברה בקרית
שמונה.


שונות

48. נוסחו המעודכן של התקנון מפורסם באתר האינטרנט של נתח קצבים ועותק ממנו מצוי
במשרדי הנהלת החברה בקרית שמונה.

49. על הוראות תקנון זה ועל כל הנובע ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית
בכל סכסוך הקשור ו/או הנובע מהמועדון ו/או מתקנון זה, תהא נתונה לבתי המשפט
המוסמכים במחוז מרכז.